STU under lup

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) skal revideres lovmæssigt i folketingsåret 2012/13, og regeringen og KL er i den forbindelse blevet enige om at se uddannelsen efter i sømmene. Parterne vil derfor vurdere, om ungdomsuddannelsen lever op til lovens formål, om der er behov for at justere uddannelsens rammer og indhold, om målgruppen er rigtigt afgrænset, og om midlerne anvendes hensigtsmæssigt.

UU vejlederne har erfaring med STU
UU vejlederne landet over deltager dagligt, sammen med de unge og deres forældre, sagsbehandlere, lærere, pædagoger og vejledere fra uddannelsesinstitutionerne i det praktiske arbejde med STU uddannelsen. I UU regi har man derfor stor praktisk erfaring med den lavpraktiske håndtering af STU, og det er af afgørende betydning, at disse erfaringer bliver medtaget som en central del af det beslutningsgrundlag, loven vurderes ud fra.

Samspillet i højsædet
Formand for UUUC, John Vilhelmsen, mener, at STU lovgivningen både har klare fordele og ulemper og at uddannelsen i mange tilfælde kunne forbedres og gøres mere effektiv. ”I UU regi er vi generelt tilfredse med STU loven. Intentionen om at alle unge med særlige behov har retskrav på en ungdomsuddannelse er i verdensklasse. Men vi mener også, at en række aspekter med rette kan diskuteres. Vi har dog at gøre med en uddannelse, der er placeret i et meget komplekst samspil mellem mange aktører, og det er vigtigt, at vi grundigt overvejer ændringer i lovgivningen på baggrund af faglige erfaringer fra os alle, der arbejder med STU til daglig.”

Kompleks virkelighed
Spørgsmålet om hvilke unge, uddannelsen henvender sig til, er komplekst. Flere UU vejledere peger på, at det ikke i alle tilfælde giver bedst mening at sende den unge i STU, men måske snarere i et kvalificeret aktivitetstilbud. Mange af de unge, der står til at skulle førtidspensioneres eller har tunge diagnoser, sendes i STU, som det kan være svært at måle udbyttet / progressionen af. Til gengæld er der unge i den anden ende af målgruppen, som klart ville kunne profitere af en særligt tilrettelagt uddannelse, som springbræt til ordinær uddannelse eller til en plads på arbejdsmarkedet. Generelt er det svært at udpege præcist hvordan og hvem, en STU lovgivning skal målrettes og leder af UU Skanderborg, Lone Buch, pointerer, at området er så komplekst, at det måske mere handler om at få skabt bedre samarbejde omkring STU uddannelsen.

STU uddannelsen har med sin kompleksitet tvunget os til et tæt samarbejde mellem de lovgivningsbestemte siloer i kommunerne, for at vi har kunnet lykkes med uddannelsen – og det tætte samarbejde har gang på gang vist os, at vi hver især er gode til noget – men når vi tænker sammen, kan vi lykkes på en hel anden måde. Det har været til stor gavn for os, der arbejder med de unge – og for de unge og deres forældre.

Dialog og samarbejde er vejen frem

John Vilhelmsen understreger vigtigheden af, at debatten om alle de mange tiltag på ungdomsuddannelsesområdet baseres på et fagligt velfunderet grundlag og udtaler:

Vi skal have alle aktørerne i spil i debatten om STU loven. Alle de professionelle aktører omkring de unge bør bidrage til debatten for at gøre STU uddannelsen så effektiv og brugbar som muligt. Det vil i det lange løb være positivt for alle parter, at vi alle lytter til hinandens erfaringer og sammen skaber den bedste fremtid for de unge, der har allermest brug for gode løsninger.”

Faktaboks:

Der er i weekenden indgået en aftale mellem KL og Regeringen om den kommunale økonomi. Af aftalen fremgår følgende som bringer STU uddannelsen i drøftelse.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)
Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) skal revideres i folketingsåret
2012/13. STU er en tre-årig ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede og andre
unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden uddannelse.

Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så
selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og
beskæftigelse.

Som led i lovrevisionen foretages en vurdering af behovet for en evt. justering af uddannelsens
rammer og indhold. Bl.a. undersøger man, om ungdomsuddannelsen lever op til lovens
formål, om målgruppen er rigtigt afgrænset, og om midlerne anvendes hensigtsmæssigt. Regeringen
og KL er derfor enige om at se nærmere på, om uddannelsen kan tilrettelægges
mere hensigtsmæssigt i forbindelse med den kommende lovrevision, herunder på om kommunernes
styring af uddannelsen kan styrkes.

Fakta om STU
STU er en treårig ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden uddannelse. Formålet med STU er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.