Pressemeddelelse

UUs kommentar til 2020 Planen
Regeringen fremlagde i går sin vision for Danmark i 2020. I den vision optræder ordet ’uddannelse’ mindst 26 gange, og uddannelsespolitikken fylder massivt i regeringens dagsorden. Det samme gør de investeringer og tiltag som bebudes på uddannelsesområdet.

95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, 60 procent skal have en videregående uddannelse og 25 procent en lang videregående uddannelse.
Det er netop for at nå op på de 60 procent af en årgang, der tager en videregående uddannelse, at regeringen sætter ind med investeringerne.

Samtidig varsler regeringen som led i 3 parts forhandlingerne en ungepakke med initiativer, som skal mindske ungdomsarbejdsløsheden og skabe praktikpladser.

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver  uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i grundskolen fra 7. klasse til 10. klasse. UU opsøger desuden andre unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.

”Vi ser regeringens 2020 plan som offensiv og ambitiøs på uddannelsesområdet, og de ambitioner som beskrives kan vi kun bakke op om,” siger formand for UU John Vilhelmsen og fortsætter: ”men vi savner måske nok en tilsvarende ambitiøs og sammenhængende uddannelsespolitik og –strategi. En national strategi og fremtidig uddannelsespolitik bør efter vores opfattelse have fokus på især følgende 4 områder:

  • Innovation bør være i fokus allerede i grundskolen
  • UEA undervisningen i grundskolen bør styrkes og bidrage til elevernes lyst og motivation for læring
  • Praktikpladsproblematikken bør måske håndteres på en anden måde, så det ikke er de unge der skal finde praktikplads, men praktikforløbet kunne i stedet være etableret som en aktiv del af grundforløbet og en aktiv del af ungdomsuddannelsens ansvar
  • Større fokus på uddannelse til de unge ufaglærte i job

På vejledningsområdet så vi gerne, at vejledningen styrkes.”

Vejledning er i dag organiseret i en firdelt struktur med Ungdommens Uddannelsesvejledning til ungdomsuddannelserne, fastholdelses/gennemførselsvejledning på ungdomsuddannelserne, eVejledning, og Studievalg på de videregående uddannelser.

”Der er etableret et glimrende samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, eVejledning og Studievalg, men vi burde i højere grad koordinere ressourcer og viden på vejledningsområdet og gøre det enklere for de unge. Det ville uden tvivl bidrage til kvalificering af de unges uddannelsesvalg til både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, mindske frafaldet og bidrage til en øget andel af unge på både de videregående og de lange videregående uddannelser,” slutter John Vilhelmsen.