Vejledning eller oplysningstjeneste?

Med en ændring af vejledningsloven den 21.6.2010 vedtog folketinget, at undervisningsministeren i tilknytning til den nationale virtuelle vejledningsportal (UddannelsesGuiden) etablerede en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer til vejledningssøgende og andre, som ønsker information om uddannelse og erhverv. Etableringen af eVejledning er et led i Ungepakken.

I den seneste opgørelse fra eVejledning fremgår det indledningsvis:

”I januar har eVejledning gennemført 7.803 vejledninger over chat, mail, telefon og SMS.”

Af de i alt 7.803 sessioner er de 3.851 chatsessioner og 2.112 mailkorrespondance. Med andre ord er mere end 75% (76,42%), af de sessioner som finder sted i eVejledning foregået på chat eller mail. Helt i overensstemmelse med det faktum, at eVejledning skal tilbyde vejledning gennem virtuelle kommunikationsværktøjer.

Det er i øvrigt vanskeligt at forholde sig til eVejlednings numeriske opgørelser over henvendelser, al den stund henvendelserne er anonyme, og antal henvendelser derfor er bruttotal, der ikke er identisk med antal unikke individer, der henvender sig. Det er derfor heller ikke muligt at sige noget helt præcist om, hvem der anvender eVejledning (fordelt på f.eks. alder). Men for januar 2012 vurderer eVejledning (baseret på den vejledningssøgendes egen kategorisering), at 20% henvender sig om ungdomsuddannelser.

Det er helt indiskutabelt en nødvendighed at stille digitale kommunikationsplatforme som mail, chat og sms til rådighed for de unge vejledningssøgende. Vejledning skal også finde sted, der hvor de unge er. Sociale medier som bl.a. Facebook og Twitter tilbyder endnu uprøvede muligheder for at tage nye værktøjer i brug i formidlingen til de unge; individuelt eller i grupper.

Til sammenligning har de 31 af landets 51 UU centre, som anvender UVdatas SMS system, i årets to første måneder sendt 102.723 SMS-beskeder. Det viser, at UU-centrene i høj grad bedriver e-vejledning … I det omfang det er meningsgivende (for så vel UU som eVejledning) at tale om ‘vejledning’ på sms.

eVejlednings opgørelser rejser et mere fundamentalt spørgsmål omkring, hvad ’vejledning’ er?

I Ungdommens Uddannelsesvejledning er vejledning en proces, som kan være både individuel eller kollektiv, oftest i kombination. Vejledning finder sted i en af vejlederen kendt kontekst og på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte unges faglige, personlige og sociale forudsætninger. Nøgleordene er proces og helhedsvurdering.

Den vejledning som finder sted i UU har uden tvivl et endnu ikke fuldt udnyttet potentiale i brugen af digitale platforme og sociale medier til understøttelse af den vejledning som finder sted i direkte kontakt med de unge.

Og UUs vejledning kan også uden tvivl aflastes i forhold til at agere oplysningstjeneste for spørgsmål om f.eks. adgangskrav, ansøgningsfrister, SU-berettigelse, etc.

En antagelse bag etableringen af eVejledning er, at de såkaldt afklarede og uddannelsesparate unge, kan/skal anvende eVejledningen, således at UU aflastes betydeligt og kan koncentrere indsatsen om de anslåede 20% der har behov for udfoldet, opsøgende og fastholdende vejledning.

Erfaringen i UU er imidlertid, at vejlederne dér ikke aflastes. Tværtimod.

eVejlednings egne opgørelser viser også, at de primært vejleder voksne til videregående uddannelser. Kun 16% henvises til ungdomsuddannelser. I eVejlednings statistikker kan ikke aflæses, hvor mange af sessionerne, der henviser den unge (tilbage) til UU vejledningen, og der findes heller ikke statistik på, hvor mange unge der både modtager vejledning fra eVejledning og UU.

Og uanset hvad sådanne statistikker måtte vise, er det UU vejlederen som i sidste ende skal skrive under på den unges uddannelsesplan og vurdere hver enkelt ung ’uddannelsesparat’ eller ’ikke-uddannelsesparat’ – så UU har fortsat ansvaret for den samlede vejledningsindsats for alle unge under 25, uanset evt. supplement fra eVejledning.

I en tid hvor kommunerne er hårdt presset økonomisk, og UU centrene derfor også sat under et betydeligt pres, er en ressourcediskussion naturligvis vigtig: Ungdommens Uddannelsesvejledning er samlet set reduceret med 52 millioner.

Men i UU er vi især optaget af, at alle unge har krav på og fortjener et grundigt og sammenhængende vejledningsforløb. Det gælder de unge, der har vanskeligt ved at vælge uddannelsesforløb, de unge der har vanskelige udfordringer, men det gælder også de målrettede og ressourcestærke unge, der fortjener at blive udfordret i deres valg og forestillinger.

Det vejledningsforløb kan ikke løftes i en chat eller på mail.

Kilde: http://www.ug.dk/eVejledning/Artikler/Kvalitetsarbejdet%20i%20eVejledning/Statistikker.aspx og UU centrenes fælles datagrundlag i samarbejde med UVdata.