VejLEDERNYT 3/2010

Formanden har ordet
Det var dejligt at se, at mange tog sig tid til at kikke forbi vores lokaler på Nytorv 7 og hilse på sekretariatsleder Pia Vigh i forbindelse med ministeriets informationsmøde den 26. august.

Pia er sammen med bestyrelsen i gang med at invitere samarbejdspartnere til den officielle åbningsreception fredag den 17.9.2010. Udsendelse af invitationer har samtidig givet anledning til udarbejdelse af en liste over organisationer og institutioner, som UUUC har samarbejdsrelationer til.

På ministeriets møde den 26.8. blev nævnt ”for meget DUT” i forbindelse med tilbagemelding.dk. Bestyrelsen har efterfølgende haft kontakt med Undervisningsministeriet, således at denne misforståelse nu er rettet. Vi har samtidig gjort Jan Bauditz og Søren Hemmingsen fra KL opmærksom på, at alle centre (bortset fra København) har en opsigelse på tilbagemelding.dk kontrakten, der betyder, at en opsigelse først kan træde i kraft med udgangen af 2011.

Vi følger situationen løbende og beder UU centrene være afventende i forhold til en opsigelse, da vi ser en sammenhæng mellem programmet, den nationale database og muligheden for fremadrettet at give UU centrene et klart billede af, hvilke unge der skal vejledes, således vejledningsindsatsen kan blive målrettet og prioriteret som lovgivningen lægger op til.

Dialoguge med Efterskolerne
234 efterskoler og 34 UU centre holder fælles dialog om vejledning og samarbejdet omkring Ungepakken i uge 40.

Efterskoleforeningen og Ungdommens Uddannelsesvejlednings UdviklingsCenter – UUUC – har sammen taget initiativ til en dialoguge mellem UU-centrene og efterskolerne.

Målet for møderne er en gensidig forståelse, udbygning af samarbejdet om eleverne og dialog om vejen frem til 95% målsætningen.

Ikke mindst afgangselevernes uddannelsesparathed eller ”ikke – parathed” blive en samarbejdsudfordring med en kort tidsmargin omkring marts, når der skal sendes optagelsesskema til ungdomsuddannelserne. Skal vi lykkes med dette samarbejde, kræver det klare linjer og gensidigt kendskab til hinandens roller, samt ikke mindst en fælles IT platform som virker.

Med dialogen over det ganske land, har vi taget hul på denne udfordring. Mange efterskoler har elever fra de fire store byer: København, Århus, Odense og Ålborg. Møderne er tilrettelagt således, at de efterskoler, der vil møde UU centrene i de store byer, har mulighed for at tilmelde sig deres arrangementer, der alle er placeret på torsdagen i uge 40.

Jeg er sikker på, at der bliver en god dialog mellem efterskoler og UU centre i uge 40. Fra efterskolerne er det konsulent Lis Brok-Jørgensen, der er kontaktperson for det samlede projekt i samarbejde med Mark Jensen fra UUUC.

–  Finn Lambek

Fakta om møderne i uge 40:
Dagsorden for møderne:

  1. UU-centret orienterer om UU-centerets organisation, opgaver og målsætninger.
  2. En af områdets efterskoler orienterer om vejledning på en efterskole (evt. flere), dens opgave, organisering, målsætning og udfordringer. 
  3. Dialog om samarbejdsflader, fx: vurdering af uddannelsesparathed, udveksling af elevoplysninger via optagelse.dk, brobygning og introduktionsforløb og udvikling af det løbende lokale samarbejde i UU centerets geografiske område.

Målgruppe for dialogmødet:
Forstander, souschef og vejledere fra efterskolerne. Ledelse og relevante vejledere fra UU centeret.

Åbningsreception
Fredag den 17.9.10 kl. 13 – 15, Nytorv 7, København, for UUUC: Ungdommens Uddannelsesvejlednings UdviklingsCenter.

UU centrene i Danmark har dannet et fælles udviklingscenter for vejledning, og 16. august åbnede UUUCs ny sekretariat.
 
Finn Lambek er valgt til formand for den fælles forening, og udtrykker stor tilfredshed med, at Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU centre) har kunnet samle sig omkring et fælles udviklingscenter af vejledningen:

Der har siden dannelsen af UU centrene i 2004 været politisk fokus på vejledningens indsats for at alle unge vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse som baggrund for en plads på fremtidens arbejdsmarked eller men henblik på videreuddannelse. Vi mener, at UU centrene i fællesskab kan bidrage til det fortsatte fokus på denne opgave, samt udvikling af vejledningsindsatsen, der selvfølgelig skal ses i sammenhæng med grundskolernes, ungdomsuddannelsernes, produktionsskolernes og kommunernes indsats på området.

Finn Lambek, den øvrige bestyrelse og sekretariatsleder Pia Vigh har hermed fornøjelsen af at invitere til åbningsreception på UUUC:

Fredag d. 17. september kl. 13-15 Nytorv 7, 1. sal 1450 København K.
S.U. inden 10. september til uuuc@uudanmark.dk

Afhentning af ansøgninger på optagelse.dk
– som er stilet til UU-centret.

Til UU-centerlederen:

UU-centrene bedes afhente de ansøgninger, som ligger under fanebladet ”Andet”. Der er tale om ansøgninger, hvor ansøgeren har valgt ”Individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelser” og ”Meddelelse om andre aktiviteter”.

UU-centrene skal håndtere disse typer ansøgninger i forhold til evt. opfølgning, arkiveringsforpligtigelse osv. 
Ansøgningerne skal være afhentet senest 15.september 2010.

Ansøgningerne kan afhentes som zippede PDF filer eller udskrives som almindelig PDF dokument. Der er vedlagt et link til en brugervejledning, som ligger på www.optagelse.dk
http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/ansogning-modtagelse-institutionsmedarb1.2.pdf
Se side 5. afsnit 2.1 Eksporter.

Med venlig hilsen
Steen Navntoft
Seniorkonsulent
___________________
UNI•C
Vermundsgade 5
2100 København Ø
Tlf. 35 87 85 16
E-mail: Steen.Navntoft@uni-c.dk

Studie og Erhverv bliver en del af Schultz koncernen
Fra d. 1. august har Studie og Erhverv fået ny ejer, nemlig Schultz koncernen, som er en af Danmarks største leverandører af informationsløsninger og portaler til den offentlige sektor. Sammenlægningen med Schultz Information er gennemført for bedst muligt at fremtidssikre den ekspertise og position, Studie og Erhverv har opbygget siden 1979.

Schultz og Studie og Erhverv supplerer hinanden rigtig godt. Det fælles mål er at styrke den digitale vejledning af ledige og uddannelsessøgende. De økonomiske konjunkturer og politiske prioriteter betyder, at behovet for moderne informationsløsninger på området aldrig har været større. Sammen står virksomhederne særdeles godt rustet til at løfte den udfordring. De produkter, som Studie og Erhverv gennem årene har opbygget, videreføres i Schultz.

Pligt til EGU for kommunerne
En forælder har henvendt sig til Undervisningsministeriet i forbindelse med en konkret sag, hvor hendes søn har fået afslag på en EGU plads, med den begrundelse at kommunens EGU budget ikke kan rumme flere EGU elever.

Undervisningsministeriets svar af 13.8.2010 lyder:

Vedr. oprettelse af egu-pladser

Som følge af en henvendelse fra NN om XX Kommunes begrundelse for ikke at oprette en egu-plads til hendes søn har Undervisningsministeriet den 9. juli 2010 anmodet kommunen om en redegørelse.

Af kommunens redegørelse af 15. juli 2010 fremgår blandt andet, at afslaget er begrundet med, at kommunens egu-budget ikke kan rumme flere egu-elever. Kommunen angiver som hjemmel for afgørelsen, at der i bekendtgørelse nr. 1158 af 20. december 1995 om oprettelse af erhvervsgrunduddannelser (egu-bekendtgørelsen), i § 1, stk. 2, er fastsat følgende: ”Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, i hvilket omfang den tilbyder erhvervsgrunduddannelser til unge, der bor i kommunen.”

Denne bestemmelse er imidlertid ophævet ved bekendtgørelse nr. 989 af 6. august 2007.

Ophævelsen skyldtes lov nr. 558 af 6. juni 2007 om ændring af lov om erhvervsgrunduddannelserne m.v. og lov om produktionsskoler (Modernisering af erhvervsgrunduddannelsen, målretning af produktionsskoler mod kompetencegivende uddannelse m.v.), hvorved egu-lovens § 1, stk. 2, fik følgende ordlyd:

”Kommunalbestyrelsen tilrettelægger i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner erhvervsgrunduddannelse for unge under 30 år, der
1) bor i kommunen
2) ikke er under uddannelse, herunder produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse og
3) ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse”.

Bestemmelsen definerer målgruppen for egu og indebærer en forpligtigelse for kommunerne til at oprette egu for unge, som til hører målgruppen.

En kommune kan herefter ikke lovligt undlade at oprette en egu-plan for en ung, som tilhører målgruppen, med den begrundelse, at kommunens egu-budget ikke kan rumme flere egu-elever

Som det fremgår af sagen anser XX kommune NN-junior for at tilhører målgruppen for egu. På denne baggrund er XX Kommune efter Undervisningsministeriets opfattelse forpligtet til at oprette en egu-plan for NN-junior.

Rokeringer og omstruktureringer i det Nordjyske
Mors er det mindste UU Center i Danmark, med Steffen Krøyer som leder.

Mors kommune har besluttet, at den formelle ledelse af UU overgår til Jobcenterchefen og ansætter en gruppeleder for UU center Mors med halvdelen af ansættelse afsat til vejledning, og halvdelen til at varetage de faglige aspekter og de mere repræsentative sider af ledergerningen.

Steffen har valgt at søge nye udfordringer og tiltræder pr. 1.10.2010 stillingen som UU leder af det nydannede UU Vesthimmerland. VejLEDERNYT har bedt Steffen sende et par ord om situationen i det Nordjyske:

Jeg hedder Steffen Krøyer og får jævnligt at høre for at jeg er leder af landets mindste UU, når UU lederne mødes. Men det er slut nu, for midt al den snak om rådne bananer og agurketid, har jeg fået en appelsin i turbanen. Jeg har nemlig fået æren af at blive centerleder for det ny UU Vesthimmerland, som er opstået efter afslutningen af samarbejdet mellem Vesthimmerlands kommune og Mariagerfjord Kommune, (så måske er det faktisk UU Mariagerfjord der er den nye dreng i klassen). Men uanset hvem der er ny og gammel så glæder jeg mig til at tiltræde stillingen den 1.oktober, og selvom jeg ikke længere er leder af den mindste organisation i forsamlingen, er jeg nu stadig en varm fortaler for ”small is beautiful” og ser mange muligheder for at bringe UU i spil som en vægtig samarbejdspartner i den kommunale ungeindsats.

VejLEDERNYT sender et tillykke til Steffen med stillingen i Vesthimmerland, som betyder at vi beholder en kompetent og humoristisk leder i vores foreningskreds.

Fakta om det nye UU center Vesthimmerland:
Lokalitet/adresse:
UU-Vesthimmerland
Vestre Boulevard 7,
9600 Aars
Tlf. 9966 7542
uucenter@vesthimmerland.dk

UU Center-Himmerland var et § 60 samarbejde mellem Mariagerfjord kommune og Vesthimmerlands kommune.

Pr. 1. august blev samarbejdet ophævet og der blev oprettet to nye vejledningscentre UU Mariagerfjord og UU-Vesthimmerland. Niels Andreasen fortsatte sin lederfunktion i UU Mariagerfjord og Lene Juel Petersen blev konstitueret i 2 måneder i UU-Vesthimmerland. Lene har tidligere været ansat i UU Center-Himmerland som koordinator for ungdoms- og specialvejledningen.

Pr. 1. oktober er Steffen Krøyer UU Mors ansat som leder af UU-Vesthimmerland.

UU-Vesthimmerland er en stabsfunktion under social- og beskæftigelseschefen. Administrationen er placeret på Jobcentret i Aars, hvor der også er indrettet arbejdspladser for vejlederne. Der er 7 vejledere, hvoraf nogle er kombinationsansatte samt en fuldtidsleder i UU-Vesthimmerland.

Ungevejlederen for de 18-25 årige har kontorfaciliteter på CKA (Center for Kompetence og Afklaring – Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 1-5 ).

Konstitueret leder frem til 1.10.2010:
Lene Juel Petersen
Proceskonsulent i Børne- og Skoleforvaltningen
Konstitueret leder UU-Vesthimmerland
mobil 51 58 38 25
mail: ljp@vesthimmerland.dk

Nyt fra UU Vejle
UU leder Kjeld Pedersen oplyser:

Hej Kolleger,

Vores tidligere udviklingskonsulent Trine Bredal Rosenbæk er pr. 1. august ansat som souschef.

UU Vejle flytter ind i opgangen ved siden af og har fået nyt telefonnummer – se venligst nedenfor.

UU Vejle
Nyboesgade 35 B kld.
7100 Vejle
Tlf. 7681 4740
Mobil 2421 9484
kjepe@vejle.dk

Ny e-vejledning på vej
Et nyt elektronisk vejledningstilbud skal give unge og forældre nem adgang til vejledning om uddannelse og beskæftigelse.

Udviklingen af den nye e-vejledning er i fuld gang. Formålet er at give valgparate unge og deres forældre en let adgang til uafhængig information og vejledning om uddannelse og beskæftigelse.

Derudover skal e-vejledningen, der bliver lanceret 1. januar 2011, tilbyde vejledning til borgere, som ønsker vejledning om kompetenceudvikling.

Der er tale om en elektronisk vejledning, hvor alle via en bred vifte af kommunikations- og vejledningsværktøjer, for eksempel telefon, chat, sms og e-mail, kan få personlig vejledning.

Hjælp til de sidste overvejelser
Det er tanken, at e-vejledningen især skal være en hjælp og støtte til dem, der allerede er nået langt i deres fremtidsovervejelser, og som lige mangler svar på nogle få spørgsmål.

Chef udpeget
Centerleder for Studievalg Sydjylland, Kirsten Hahn Larsen, bliver chef for e-vejledningen. Hun tiltræder stillingen pr. 1. oktober 2010.

Fakta om e-vejledningen
E-vejledningen er et af initiativerne fra regeringens ungepakke. Lanceringen finder sted den 1. januar 2011.
E-vejledningen kommer til at aflaste en del af den vejledning, der i dag foregår fra kommunernes UU’er (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og de regionale Studievalg. Den nye service etableres og udvikles i Vejledningskontoret i Undervisningsministeriet. Fra 1. januar 2011 står UNI•C for den videre drift.
(2.9.2010 Uvm. hjemmeside)

12 UU centre på Sjælland står sammen
– om en uddannelsesmesse i samarbejde med Uddannelsesavisen med fokus på tilbud til elever fra specialklasser og –skoler:


 
VejLEDERNYT har fået UU leder Frank Gravesen til kort at skrive om messen:

“Ud i fremtiden” er en uddannelsesmesse rettet mod de unge, der ikke kan profitere af de ordinære uddannelsestilbud. Messen er udviklet fra et samarbejde mellem UU-erne i Region Sjælland (UURS) til – i princippet – et forbilledligt samarbejde ml. UU-erne øst for Storebælt og Uddannelsesavisen – dog med undtagelse af nogle enkelte (se plakat).
 
Sidste år var der ca. 3000 besøgende på de 2 dage.
 
Fra besøgendes evaluering: “Eleverne synes, det var spændende. De havde ikke tidligere tænkt på, hvad de skulle efter skolen: vi er meget positive.

Messen er et fast tilbud, som indgår i vejledningen i specialklasser og på specialskoler – på samme måde som øvrige uddannelsesmesser.

Bertel Haarder åbnede messen 2009, der blev besøgt af 3.000 elever, forældre og professionelle.De forskellige stande på messen var absolut ikke kedelige sidste år

Hvis andre UU-ledere er interesseret i planlægningen og samarbejdet mellem Uddannelsesavisen og de 12 UU-centre, kan der aftales et besøg under messen, hvor der er mulighed for “syn for sagen” og en snak med Frank og repræsentanter fra Uddannelsesavisen. kontakt: Frank tlf. 3084 1205.

UVdata
UVdata er IT-leverandør til alle UU-centre. Efter sommerferien sendes friske data til Tilbagemelding.dk,
hvilket giver udfordringer. Vi har bedt direktør Jan Gaardboe om at kommentere et par af de problemstillinger, vi alle har mødt:

Privatskoler:
Som nogle måske har opdaget, modtages der ikke data i Tilbagemelding fra privatskoler, der anvender TEA Privat. Dette skyldes, at Tabulex ikke har ønsket at lave integration til Tilbagemelding.dk. I stedet har vi aftalt, at de sender data fra TEA Privat til det kommunale TEA. Dette betyder dog, at det kun er UU-centre, der ligger i et område, hvor kommunens elevforvaltning anvender TEA, som kan forvente at modtage data. Løsningen er pt. at skolerne indberetter via Tilbagemeldings hjemmeside.

Det har aldrig været bedre!
I vejledningshistorien har det aldrig været muligt at indsamle så mange oplysninger elektronisk, som det er nu, og UU-centrene sparer vejledningstid og porto ved at anvende digitale løsninger. Dette betyder dog ikke, at UU-centrene kan forvente, at tingene ikke kan blive bedre. Tilbagemelding.dk er et postkassesystem, som leverer data. Det er UU-centrenes opgave at koordinere og kvalitetssikre de data, der indlæses. I de kommende måneder vil UU-centrene modtage rigtig mange data fra bl.a. SU-styrelsen og E-indkomstregistret, men også her må man forvente, at der skal bruges administrative ressourcer på kvalitetssikring.
 
Jan Gaardboe Jensen
Direktør UVdata

IT koordinering af elev- og uddannelsesplaner – info om muligheder og priser

  1. Der udveksles manuelt oplysninger fra UVvej og skoleintra ved at eksportere data i en fil, som kan indlæses. Dette kræver koordinering, sikker transport af overførsel af data fra UU-centret til den givne Skole. Udtrækket laves pr. skole. Vejlederen skal modtage de relevante dele af elevplanen på en forsvarlig måde og i en PDF-fil fra SkoleIntra.
  2. UVdata stiller en webservice til rådighed, som automatisk kan give adgang til uddannelsesplanen. Uddannelsesplanen kan trækkes ind i SkoleIntra og vejlederne kan se SkoleIntras elevplan i UVVej. Pris: kr. 0,5 i oprettelse og kr. 1 i drift pr. indbygger
  3. Den fulde løsning, som er udviklet for at honorere den nye bekendtgørelse. Elev- og uddannelsesplaner samles i MinUddannelse. Der er fuld integration for lærerne på SkoleIntra. Pris: kr. 1 i etablering og kr. 1,5 i årlig drift.

(Kilde: UVdata)

Landstræf for UU tillidsrepræsentanter
Landsmøde for UU tillidsrepræsentanter (DLF) afholdes den 7. – 8. okt. i Vejle.

Ny database
Schultz laver en database i samarbejde med Region Syddanmark, der kortlægger projekter og tiltag, der omhandler regeringens 95% målsætning

Al modtaget information vil blive føjet til en samlet database. Den offentligt tilgængelige database vil løbende blive opdateret med indkommende data. Allerede nu man gå ind på hjemmesiden og se de første bidrag: www.vejetilviden.dk.

Schultz håber, at bl.a. UU centrene vil få glæde af kortlægningen og muligheden for aktiv vidensdeling.

_______________________

Redaktion af VejLEDERNYT:
Finn Lambek (ansv.), Pia Vigh og Mark Jensen.

Stof sendes til: Pia Vigh pia.vigh@uudanmark.dk eller Mark Jensen mark.jensen@koege.dk

Formand: Finn Lambek mail: fla@esbjergkommune.dk
Sekretariat: UUUC/ UU Lederforsamlingen, co. Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K, Danmark
Sekretariatsleder: Pia Vigh, mail: pia.vigh@uudanmark.dk, mobil: 30 58 38 38