Vejledernyt 2/2010

 
Bestyrelsen for UUUC og UUL (UU Lederforsamlingen) afholdt den 20.8.2010 sit første møde efter sommerferien
 

Det var UU Odense og Omegn på Ørbækvej 100 i Odense, der lagde lokaler til bestyrelsesmødet. De nye lokaler i bygningens nederste plan var lyse og indbydende. Bestyrelsen mødte en glad UU Leder og tilfredse medarbejdere i lokaliteterne.

Fra venstre: Finn Lambek, Pia Vigh, Claus Maigaard og Per Lynge.

Det var sekretariatsleder Pia Vighs første møde efter ansættelsen pr. 15.8.2010. Pia benyttede lejligheden til at takke for blomsterbuketten, som hun blev modtaget med på UUUC’s sekretariat på Nytorv i mandags (den 16.8.) – den første arbejdsdag.

Pia kunne meddele, at der var et godt samarbejde med Højskoleforeningen, som UUUC har lejet lokaler hos. Aktuelt arbejdes der med møblering, IT, hjemmeside (www.uudanmark.dk) logo, kontooprettelse og meget andet praktisk.

Der bliver indgået en aftale med UU Center Syd, der er § 60 selskab om lønudbetaling til Pia, og bestyrelsen gav grønt lys til, at Pia kunne ansætte en studentermedhjælp i 10 – 15 timer ugentligt til hjælp med hjemmeside og andet IT.

Pia havde også udarbejdet et forslag til forretningsorden, som med enkelte ændringer blev vedtaget.

Dialog med formanden for børne- og kulturdirektørforeningen Claus Maigaard:
Det var som altid en engageret direktør for børne- og kulturchefforeningen, der havde taget trapperne ned fra direktørkontoret på Rådhusets afdeling på Ørbækvej til UUOs lokaler i nederste etage.

Finn orienterede Claus Maigaard om UUL (Lederforeningen) og UUUC og udtrykte håb om et godt samarbejde med børne- og kulturdirektørforeningen.

Claus leverede et kort oplæg, hvor han så det nye uddannelsesparathedsbegreb som noget centralt, der kan binde grundskolen og ungdomsuddannelserne sammen. ”Uddannelsesparathed er den røde tråd, der binder overbygningen sammen til en ”overgangskurs” for eleverne i et samarbejde mellem skolen og UU vejlederen”, sagde CM.

Claus talte for deltagelse i et udvalgsarbejde omkring uddannelsesparathed. Et ønske som UUL modtog positivt.

Problematikken omkring vejledere i krydspres blev vendt.

Ungdomsskolernes rolle i forbindelse med forberedelse til uddannelsesparathed efter grundskolen blev drøftet.

10. kl. skolernes rolle drøftet.

Claus gjorde opmærksom på KL projekt ”ungepartnerskab”, som kommunerne her og nu kan byde ind på.

Finn samlede op efter mødet omkring de fremtidige samarbejdsrelationer mellem Børne- og kulturdirektørforeningen og UUL/UUUC:

 • Deltagelse i et netværksmøde
 • Netværksmøde eller andet omkring uddannelsesparathed
 • Claus har lovet en tilbagemelding vedr. balancefeltet i forhold til UU centrenes størrelse

Ny fælles uddannelsesplan for alle UU centre blev præsenteret
Det var souschef Anders Ladegaard fra UU Lillebælt, der på vegne af en hurtigarbej-dende arbejdsgruppe (Anne F. (Ålborg) og Jacob M. (Vestsjælland)) præsenterede et oplæg, som bestyrelsen skulle tage stilling til.

Der er behov for en fælles uddannelsesplan, der korresponderer med ”optagelse” sagde Anders L. fra arbejdsgruppen.

Anders orienterede om Uddannelsesplansarbejde som UVdata også havde deltaget i.
Planen kan ses i 3 faseopdelinger:

 • Sammentænkes med elevplanen
 • Både et ansøgningsskema og et myndighedspapir
 • for de 15 – 17 årige hvordan uddannelses/beskæftigelseskravet overholdes

Mål: En national dynamisk uddannelsesplan, hvor design kan justeres én gang årligt.
Planen går i luften i begyndelsen af september, hvis der gives grønt lys fra bestyrelsen, meddelte Anders.

Uddannelsesparathedsvurdering i forhold til uddannelsesplanen/ optagelsesansøgning blev drøftet.

Arbejdsgruppens forslag blev tiltrådt af bestyrelsen med enkelte bemærkninger og småændringer.

 

Tilbagemelding.dk er måske ikke død!
John V. (næstformand) orienterede om et møde den 4.8.2010, som John og Mark havde med direktør Jan Gaardboe og formand Lars Ole fra UVdata.

Det er aftalt, at UUUC og UVdata gennemfører 5 regionale opkvalificeringskurser og 3 kurser for administrativt personale (alle heldags). Kurserne gennemføres vederlagsfrit af UVdata. UUUC står for invitation, lokalitet m.m.

Kursusindhold (foreløbigt):

Af drøftelserne med Jan – som havde været i dialog med uvm./UNI-C –  fremkom, at tilbagemelding.dk måske ikke er død, og at der pågår drøftelser mellem UVdata, UNI-C og Uvm. vedrørende den fælles nationale database.

Sagen lægger op til dialog med Steffen, Uvm., på mødet den 26.8. sagde Finn L. – og bestyrelsens anbefaling indtil nu er, at UU centrene med en opsigelsesfrist på 12 mdr. fra den 1.1.2010 stiller en eventuel opsigelse i bero frem til november 2010, hvor der må forventes at være et overblik over situationen.

Mulighed for at ”hilse på” og se UUUC’slokalitet på Nytorv 7 den 26.8. kl. 11 – 12
I forbindelse med Undervisningsministeriets møde for UU ledere den 26.8.2010 kl. 13 – 16 er der mulighed for at kikke forbi UUUC’s lokaler på Nytorv mellem kl. 11 og 12. Indgang fra porten til højre for Højskoleforeningens vinduer.

Det er et uformelt tilbud til UU ledere, der har lyst til at se lokaler og hilse på Pia, der i øvrigt også deltager i mødet i Fægtesalen fra kl. 13 – 16.

Kære UU-leder og Studievalgsleder

Som det fremgår af tidligere mail af dags dato, så har vi udstedt en lovbekendtgørelse og fem bekendtgørelser. I lighed med tidligere vil vi gerne invitere lederne til en dialog om indholdet i bekendtgørelserne torsdag den 26. august kl. 13.00 – 16.00 i Fægtesalen, Frederiksholms Kanal 26, København K. Ganske vist afholder vi i samarbejde med nogle af jer en række informationsarrangementer i september måned med nogenlunde samme indhold, men målgruppen for disse arrangementer er bredere, og derfor forventes præsentationerne og debatten at foregå på et mere generelt niveau.

I behøver ikke at tilmelde jer til arrangementet, idet hvert UU- og Studievalgscenter forventes at møde med én repræsentant. Hvis jeres center ikke repræsenteres på dagen, eller hvis der er ønske om deltagelse af flere personer, så giv venligst en tilbagemelding til mig herom.

Med venlig hilsen, god sommer og ikke mindst; god læselyst!

Per Bredholt

Officiel reception og præsentation af lokalerne på Nytorv 7 og sekretariatsleder for UUUC fredag den 17.9.2010 kl. 13 – 15
Der udsendes invitationer til samarbejdspartnere, ministerium, KL og relevante landsorganisationer.
UUUC er vært ved et let traktement. Den primære målgruppe er samarbejdsrelationerne og det står UU centrene frit for, om de ønsker at deltage. På dagen afholdes der bestyrelsesmøde. Der er således via bestyrelsen repræsentation fra alle regioner på mødet.

Finn Lambek orienterede bestyrelsen om møde i Undervisningsministeriet om e-vejledningen pr. 1.1.2010

Finn Lambek orienterede bestyrelsen om møde i Undervisningsministeriet om e-vejledningen pr. 1.1.2010Foruden UU lederforeningen deltog også Studievalg i mødet

Mødet havde til formål at drøfte organiseringen af den kommende e-vejledning og fastsætte rammerne for ansættelsesforhold for de deltidsansatte vejledere ved e-vejledningen.

Undervisningsministeriet forventer at ansætte ca. 10 vejledere i e-vejledningen på fuldtid med arbejdssted i UNI•C et sted i Storkøbenhavn og et større antal deltidsvejledere – svarende til ca. 12 årsværk –  fra UU og Studievalg eller evt. andre vejledningsenheder med arbejdssted i henholdsvis UU eller studievalg eller via hjemmearbejdsplads.

Drøftelserne på mødet skete bl.a. på baggrund af ønsket om ansættelse af professionelle vejledere med en geografisk spredning og repræsentation og med mulighed for regionale ’enheder’ i forhold til

videndeling, samarbejdsrelationer og udviklingsmuligheder.

Som resultat af mødet blev det aftalt, at Undervisningsministeriet arbejder videre med følgende model:

Det er en forudsætning for deltidsansættelse i e-vejledningen, at medarbejderen samtidig er ansat i en anden vejledningsenhed, primært UU eller Studievalg, samt at medarbejderen har en vejlederuddannelse eller er i gang med erhverve en sådan.

Alle, der opfylder disse betingelser, kan søge, men ansættelsen skal i hvert enkelt tilfælde aftales med den pågældendes ansættelsessted. Undervisningsministeriet udarbejder en fælles ramme for ansættelseskontrakter, som udfyldes ved den enkelte ansættelse.

Medarbejderen skal bevare 2 eller 3 bestemte ugedage på sit hidtidige ansættelsessted og dermed stille 3/5 eller 2/5 af sin arbejdstid til rådighed for e-vejledningen fordelt på alle ugens resterende dage og aftener. Det skal sikres, at e-vejledningen har mulighed for at samle alle e-vejlederne til møder, arrangementer m.m.

Det blev endvidere aftalt, at der ved ansættelsen skal sikres en rimelige geografisk fordeling med cirka 3 vejledere i hver af de 7 studievalgsregioner, dog 6 i hovedstaden.

UUL og UUUC’s årsmøde den 20 – 21. januar 2011 i Århus:

Bo Ravn (Holstebro og omegn) gav bestyrelsen en orientering om kursusudvalgets (Bo, Leif, Allan og nu også Pia) overvejelser. Mødet planlægges i samarbejde med Undervisningsministeriet og KL.
Ideer og inspiration kan gives til udvalgets medlemmer.

Invitation til informationsmøder om Ungepakke 2 – Undervisningsministeriet afholder info-møder om Ungepakke 2:
Undervisningsministeriet inviterer hermed til informationsmøder om ny lovgivning, som er gennemført primært inden for unge 15-17årige (Ungepakke 2). 

Lovgivningen er den endelige udmøntning af den finanslovsaftale, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november 2009 (Aftale om flere unge i uddannelse og job), som skal bringe flere unge i uddannelse og job. Den nye lovgivning er nu på plads, og der forestår et arbejde med at implementere den.

Formålet med møderne er at give bred og fyldig information om de nye lovændringer, samt at give inspiration til det videre arbejde med implementeringen af det nye lovgrundlag.

Hovedtemaer for møderne vil være: Overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse, vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., afbureaukratisering, kommunernes tilbud til unge, der ikke er uddannelsesparate og andre initiativer, herunder eux, 10. kl. mv.

På møderne vil et team af medarbejdere fra Undervisningsministeriet give information og besvare de spørgsmål, der måtte være.

Målgruppe:

 • Repræsentanter for kommunerne
 • Ungdommen Uddannelsesvejledning
 • Repræsentanter for ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler mv.
 • Repræsentanter for friskoler og efterskoler
 • Studievalg

Møderne finder sted seks forskellige steder i landet – se oversigt herunder. Vi håber herigennem at komme ud til så mange som muligt.

Tid og sted:
Aalborg 8. september, kl. 13-16 Tech College Aalborg
Aarhus 9. september, kl. 13-16 Århus Statsgymnasium
Esbjerg 10. september, kl. 13-16 EUC Vest
Odense 15. september, kl. 13-16 Tietgen Handelsgymnasium
Slagelse 16. september, kl. 13-16 Slagelse Gymnasium
København 20. september, kl. 9-12  TEC
København 20. september, kl. 13-16 TEC

UU 45 bliver til UU 46 – velkommen til UU Billund:

Velkommen til Boye som ny leder i UU Billund. Mange af os har mødt Boye tidligere som afdelingsleder i UU Sydvestjylland

Boye Skov Lauritsen - Ny UU leder

Boye Skov Lauritsen
Leder UU Billund
Mobil: 4023-4978

UU Billund
Centerets adresse er:   Tårnvej 135, 7200 Grindsted
Telefon:                       7972-7670
Mail:                            uubillund@billund.dk

VejLEDERNYT har fået en kort udtalelse fra Boye om dannelsen af UU Billund:

UU Billund kom “på tegnebrættet” i Billund kommunes børne/unge udvalg i slutningen af 2009. Jeg ved ikke så meget om, hvad den politiske debat gik på, men jeg har en formodning om at deltagelsen i “UTA” var en øjenåbner for politikerne. Ungeproblematikken blev meget nærværende, og der kom stor fokus på området,
“Ungepakken” – behovet for hurtig tilpasning til forandringer og en tro på fordelene ved at kunne agere umiddelbart i nærmiljøet, var andre medvirkende årsager til ønsket om at “gå selv.

Vi er i alt 5 vejledere i UU Billund.

– slutter Boye.

Boye og UU Billund bydes velkommen til samarbejdet i UUL 46 og UUUC.

Sidste nyt UU Center Himmerland er 2 selvstændige centre fra den 1.8.2010 – så UU 46 bliver måske til UU 47:

Fra 1/8-2010 overgår vejledningen i UU Center Himmerland til 2 selvstændige UU Centre.
Henvendelse vedr. vejledning i Vesthimmerlands Kommune sker til tlf.nr. 9966 7542 og i Mariagerfjord Kommune sker til tlf.nr. 2968 8068.

Formanden har fået følgende foreløbige information fra Niels, der fortsætter som centerleder i UU Mariagerfjord kommune:

Leder i Vesthimmerland er konstitueret indtil 31.9.
Lene Juhl Pedersen
ljp@vesthimmerland.dk
Stillingen er opslået, så der kommer en anden til den tid.

Med venlig hilsen
Niels Andreasen
UU Mariagerfjord
Industrivej 11, Assens
9550 Mariager
2968 8068
9711 4090

Lars Jørgensen centerleder UU Lolland Falster takker af for at tiltræde stillingen som rektor på Maribo Gymnasium pr. 1.9.2010.

Ved afskedsreceptionen den 17.8.2010 hos UU LF blev der udtrykt vemod ved Lars’ farvel og samtidig blev der sagt tillykke med det nye job.

 

På billedet får Lars et par ord med på vejen af souschef Lis Svendsen, der er konstitueret leder, indtil en nyansættelse har fundet sted.

Lars’ gamle mailadresse kan fortsat benyttes, da den videresendes til den kst. leder Lis.

Lis Svendsen kan kontaktes på:
Mail: Lis@ungudvej.dk , mobil: 40 42 53 61
UU Lolland Falster: Eggertsvej 2,
4800 Nykøbing F, Danmark.

Lederforsamlingens/ UUUCs bestyrelse:

Fra venstre. Mark Jensen (Region Sjælland), Finn Lambek (formand), Leif Pedersen (UU København), John Vilhelmsen (Region Syddanmark), Bo Ravn (Region Midtjylland), Per Lynge (Hovedstadsregionen) og Niels Chr. Andersen (Region Nordjylland).

Foreningernes vedtægter
Inden sommerferien modtog alle centre en vedtægtsoversigt og en sommerhilsen fra formanden. Ekstra ex. kan rekvireres hos foreningens sekretariat. Vedtægterne findes også her.

___________________________________

Formand: Finn Lambek mail: fla@esbjergkommune.dk
Sekretariat: UUUC/ UU Lederforsamlingen, co. Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K, Danmark
Sekretariatsleder: Pia Vigh, mail:
pia.vigh@uudanmark.dk, mobil: 30583838