Vedtægter

Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter
(i det efterfølgende kaldet ”UUUC”)

§ 1 Navn og hjemsted

 • Stk. 1 Foreningens navn er Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter (UUUC)
  Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse: Nytorv 7, 1450 København K.

 

§ 2 Formål

 • Stk. 1 UUUC har til formål at arbejde for udvikling af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi i samklang med samfundets krav, den nationale lovgivning og de unges behov og interesser.

Dette formål tilstræbes opnået ved:

 • Stk. 2 At fungere som UU-centrenes sekretariat i forbindelse med rådgivning af medlemmerne om økonomi, revision, overenskomstforhold, personalejura, IT, indkøb, efteruddannelse mv.
 • Stk. 3 At indsamle, systematisere og formidle viden og aktiviteter.
 • Stk. 4 At medvirke i fagligt og pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde inden for vejledningsområdet.
 • Stk. 5 At medvirke i udviklingsarbejder, som har tilknytning til UU-centrenes aktiviteter, bl.a. ved at igangsætte analysearbejder og undersøgelser.
 • Stk. 6 At fastholde og udvikle samarbejdet mellem UU-centrene.
 • Stk. 7 At udvikle og deltage i koordineringen af UU-centrenes internationale samarbejde.
 • Stk. 8 At udvikle og udbyde kursusvirksomhed.
 • Stk. 9 At assistere Lederforsamlingen i samarbejdet med relevante ministerier, styrelser og organisationer, herunder Lederforsamlingens repræsentation i råd, nævn og udvalg.

§ 3 Medlemmer

 • Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre i Danmark.
 • Stk. 2 Udmeldelse af UUUC kan ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske
  med 12 måneders varsel med virkning fra den 1. januar i følgende år.

§ 4 Årsmøde

 • Stk. 1 Årsmødet er UUUC øverste myndighed. Årsmøde holdes hvert år inden udgangen af februar måned.
 • Stk. 2 Ordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel og med samtidig meddelelse af foreløbig dagsorden. Punkter, som ønskes sat på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets begyndelse. Endelig dagsorden og det reviderede regnskab skal være afsendt til UUUCs medlemmer senest 10 dage før mødet.
 • Stk. 3 Møderet til årsmødet har ledelse og medarbejdere fra hvert UU-center. Kun UU-centre, der har indbetalt medlemskontingent, har stemmeret. Hvert fremmødt UU-center har én stemme og kan ikke stemme ved fuldmagt.
 • Stk. 4 Årsmødet kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Årsmødet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indkaldt. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. (Jf. dog §§ 8.1 og 9.1). Skriftlig afstemning afholdes, når 10 medlemmer af årsmødet begærer det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning, hvis der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.
 • Stk. 5 Formand vælges blandt medlemmerne ved almindelig stemmeflerhed. Formanden vælges i lige år.
  Funktionstiden for formanden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
 • Stk. 6 Hver region vælger blandt sine medlemmer af UUUC 1 repræsentant til UUUCs bestyrelse.
  Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Genvalg kan finde sted.
  Region Nordjyllands og Region Sjællands repræsentanter vælges i lige år, mens Region
  Midtjyllands, Region Syddanmarks og Region Hovedstadens repræsentanter vælges i
  ulige år.
  Derudover har UU-København et medlem i UUUCs bestyrelse.
 • Stk. 7 Hver region og UU-København vælger ligeledes blandt sine medlemmer af UUUC 1 suppleant
  til UUUCs bestyrelse.
 • Stk. 8 Valg af regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer med dertil knyttede suppleanter skal være
  afholdt senest 4 uger før det ordinære årsmøde.
  Valgresultatet forelægges formanden umiddelbart efter valget. Navnene på de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer og dertil hørende suppleanter skal udsendes med den endelige dagsorden. Bestyrelsesmedlemmerne tiltræder ved afslutningen af det ordinære årsmøde.
 • Stk. 9 Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand og evt. sekretær og kasserer. Fratræder formanden inden funktionstidens udløb, overtager næstformanden posten funktionstiden ud.
 • Stk. 10 Valg af medlemmer til faste udvalg, råd mv. foretages for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Øvrige personvalg på årsmødet foretages for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.
 • Stk. 11 Dagsorden
  På det ordinære årsmøde skal dagsordenen indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent, jf. § 5.1.
  6. Valg af
  a) Formand i henhold til § 4 stk. 5
  b) Bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 4 stk. 6
  c) Suppleanter i henhold til § 4 stk. 7
  d) Valg til faste udvalg, råd mv. i henhold til § 4 stk. 10
  e) Valg af statsautoriseret/registreret revisor
  7. Eventuelt
 • Stk. 12 Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af UUUC formand eller når mindst 10 af UUUC medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til UUUC bestyrelse med angivelse af punkter, der ønskes sat på dagsordenen. Mødet skal afholdes senest 4 uger efter kravets modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 2 ugers varsel.

§ 5 Kontingent og regnskabsår

 • Stk. 1 Hvert medlem af UUUC betaler et kontingent, som fastsættes på det ordinære årsmøde på grundlag af et af bestyrelsen udarbejdet budget for det kommende år. Kontingentet fastsættes ud fra følgende princip:
  Hvert UU betaler et grundkontingent på kr. 10.000 samt et tillægskontingent beregnet efter det samlede indbyggertal i hvert UU’s kommune(r). Kontingentet betales helårligt forud og skal være indbetalt senest 1 måned efter årsmødet. UUUC udgifter dækkes af kontingentet.
 • Stk. 2 Det enkelte medlem af UUUC hæfter alene over for UU’s Udviklingscenters økonomiske forpligtelser med sit indbetalte og forfaldne kontingent til UUUC.
 • Stk. 3 Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 6 Kompetence

 • Stk. 1 UUUCs beslutninger er vejledende for medlemmerne. Flertalsbeslutninger vil være centrets officielle standpunkt udadtil.
 • Stk. 2 Ved skriftlige tilkendegivelser afgives efter begæring stemmetal og kortfattet formulering af særstandpunkter.

§ 7 Organisation og ledelse

 • Stk. 1 UUUC ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af formanden samt 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Stk. 2 Bestyrelsen holder møde mindst en gang i kvartalet og i øvrigt, når formanden indkalder dertil, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske derom. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
 • Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, hvor intet andet er angivet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Stk. 4 Formanden tegner UUUC, og kan i samråd med bestyrelsen træffe afgørelser i såvel løbende som uopsættelige sager.
 • Stk. 5 Formanden orienterer skriftligt eller senest ved førstkommende møde i UUUC om, i hvilke sager bestyrelsen har handlet i henhold til stk. 4.
 • Stk. 6 Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura.
 • Stk. 7 Bestyrelsen ansætter og afskediger UUUC personale. Bestyrelsen kan bemyndige sekretariatslederen til at ansætte og afskedige UUUC øvrige personale. Bestyrelsen fastsætter de opgaver, som sekretariatet skal varetage.
 • Stk. 8 For varetagelsen af hvervet som formand kan UUUC udbetale et honorar, der hvert år fastsættes på årsmødet. Udgifterne til sekretariatet afholdes af kontingentet, jf. § 5.1.

§ 8 Vedtægtsændringer

 • Stk. 1 Forslag til vedtægtsændringer fremsendes med dagsordenen til et ordinært årsmøde i UUUC.
  Ændringer af vedtægter forudsætter, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

§ 9 Opløsning af UUUC

 • Stk. 1 Forslag til UUUC’s opløsning kan kun vedtages på et ordinært årsmøde, når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Kan 2/3′s flertal ikke opnås, kan forslaget vedtages på et ekstraordinært årsmøde med almindeligt flertal.
 • Stk. 2 I tilfælde af UUUC’s opløsning anvendes midler efter årsmødets nærmere bestemmelser i
  overensstemmelse med § 2.

§ 10 Ikrafttræden

 • Stk. 1 Disse vedtægter er vedtaget på UUUC’s stiftende årsmøde d. 18. marts 2010 og træder i kraft samme dato.