Vejledernyt 1/2010

Hent ledernyhedsbrev for UU centre i Danmark nr. 1- 7.6.2010 i printvenligt .pdf format

UU Lederforsamlingens bestyrelse er igen fuldtallig
På Lederforsamlingens bestyrelsesmøde den 1.6.2010 blev uenighederne med centerleder Leif Pedersen, UU København bilagt efter en konstruktiv dialog, og Leif Pedersen meddelte at han igen indtrådte i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning og ”på lige vilkår med alle andre bestyrelsesmedlemmer”, som Leif Pedersen selv udtrykte det.

Bestyrelsen vil på sit næste møde drøfte forretningsorden og interne spilleregler.

Det er det andet møde hvor Henry Hansen (UU Skive) deltager som suppleant for Bo Ravn og dermed som repræsentant for Region Midtjylland.

Fra venstre: Mark Jensen, Finn Lambek, Pia Vigh (kommende sekretariatsleder UUUC), Henry Hansen (bag Pia), Niels Chr. Andersen, John Vilhelmsen og Per Lynge (Leif Pedersen deltog i et møde i Khb. på fototidspunktet og er derfor ikke med på billedet, men med i bestyrelsen)

Bestyrelsesrepræsentanters møde med Undervisningsministeriets vejledningskontor v. Søren Hansen og Steffen Jensen den 31.5.:
Formanden, John, Niels Chr. og Per havde været til dialogmøde med uvm. v. Søren H. og Steffen.
UUUC og Lederforsamlingen blev præsenteret for uvm. i en positiv og konstruktiv dialog.

Uvm. vil gerne tænke UUUC ind i udviklingsprojekter og andre samarbejder. Pia Vigh (kommende sekretariatsleder) skal senere præsenteres.

Ungepakken: Vedtages den 3.6. hvorefter 5 bekendtgørelseshøringer går i gang.

Mundtlig høring med relevante Lederforeninger. Lederforsamlingen/UUUC får sæde i div.udvalg.
Uvm. på roadshow med Ungepakken til de 6 store byer (laves i samarbejde med UU centrene i de store byer).
UU repræsentanterne bød ind på ”parathedsvurderingen” som et samarbejdsprojekt.

Bestyrelsen drøftede Ungepakkerne, National Database og uddannelsesparathed:
Formanden: Bekymrende meldinger fra Lederforsamlingens udvalgsrepræsentanter om udformningen af den kommende uddannelsesplan, der tager form som et ”ansøgningsskema”.

Der bakkes op bag vores udvalgsrepræsentanter og der udformes en skrivelse til ministeriet (formanden).
Processen fra 7. kl. er vigtig.

  • Databasen: er drøftet
  • EGU portal: ingen svar endnu
  • Uddannelsesparathed: Henry fra Region
  • Midtjylland: pas på med overliggerbetragtning, ungdomsuddannelserne har stadig en opgave omkring unge problematiske (i rel. til eud.), stor forskel på erhvervsskolernes holdning, nogle uddannelser skal måske også være mere uddannelsesparate end de er i dag…

Desuden drøftet:
Erhvervsklasser, pjæk og fokus på elever der ikke møder frem til undervisningen i grundskolen. En meget faglig skole med test kan virke ekskluderende for nogle ikke boglige elever.

Klaus Maigaard ”UU som uddannelsessystemets vogtere” blev nævnt.

Pia Vigh ny sekretariatsleder ansat pr. 15.8.2010 i UUUC:
Ud af et kvalificneret felt på 23 ansøgere havde bestyrelse en samtale med 5 og har her tilbudt ansættelse til Pia Vigh, der var med til dagens bestyrelsesmøde med henblik på en dialog om det fortsatte ”etableringsforløb”
frem til august.

Pia Vigh er Cand. Phil i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (1998) og har siden suppleret sin uddannelse med lederkurser (Managements Systems International).

Fra 1996 til 1998 arbejdede Pia som ansvarshavende redaktør for Politikkens Internettjeneste – Politiken Online. Fra 1998 – 2002 var Pia chef i Kulturnet Danmark og sidst arbejder Pia i Nordisk Ministerråd som
seniorrådgiver, et job som hun afvikler frem til den 15.8.2010.

Jeg er sikker på, at vi med ansættelsen af Pia Vigh som sekretariatsleder i UUUC har fået den helt rigtige person. Pia har gennem sine forskellige jobs vist, at hun behersker såvel de praktiske talenter, som skal til i forbindelse med etableringen af en ny organisation, som de mere strategiske og forhandlingsmæssige
kvalifikationer som jobbet som ny sekretariatsleder i UUUC kræver.

– udtaler Finn Lambek i forbindelse med Pias ansættelse.

Pia Vigh har allerede præsenteret bestyrelsen for et handleforslag, der punktvis viser vejen frem til etableringen af UUUC sekretariatet den 15.8.2010. Bestyrelsen har tilsluttet sig forslaget.

Pia Vigh besøger regionerne:
I 2. halvår 2010 aftales der gennem bestyrelsesmedlemmerne besøgsrunde for Pia til alle regionerne.

Nytorv 7, 1450 København K
Bestyrelsesmødt blev afholdt på Nytorv 7 i København 10 min. rask gang fra hovedbanegården.
I forbindelse med bestyrelsesmødet blev lokaliteterne fremvist af sekretariatsleder Niels Glahn fra Højskoleforeningen, som vi har lejet os ind hos.

På bestyrelsesmødet blev opgaver med økonomi, web, inventar, IT, vedtægter, underskrifter og foreningens registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uddelegeret med fast hånd af formand og næstformand.

                    

Kontor med udsigt til Nytorv. Fra venstre: Pia, Niels G. og Finn.

Drøftelse med Efterskoleforeningen om diverse og bl.a. et konkret initiativ om en dialoguge i uge 40:
Mark har haft møde med Lis Brok-Jørgensen fra Efterskoleforeningen. Sammen har de fostret en ide om, at uge 40 kunne være en dialoguge mellem efterskolevejlederne/ evt. forstanderne.

Tanken er, at de lokale UU center åbner dørene for en orientering om UU centeret (organisation, opgaver og målsætninger) for efterskoler i UU centerets område. En af områdets efterskoler giver ligeledes en orientering om vejledning på en efterskole (opgave, organisering, udfordringer etc.).

Lis Brok-Jørgensen

Efterfølgende er der dialog om samarbejdsflader. Konkret forslag om at uge 40 blev afsat til en sådan uge. Centrene laver individuel placering af dialogarrangementerne fx onsdag kl. 13 – 16… Torsdag afsættes til at de store byer: København, Frederiksberg, Århus, Odense og Ålborg kan afholde deres dialogmøder, som efterskoler nationalt kan tilmelde sig (+ de lokale i UU centerets område). Beg.: der er i disse kommuner mange efterskoleelever, men ofte få efterskoler.

Målet er gensidig forståelse, udbygning af samarbejdet og dialog om vejen frem til 95% målsætningen. 

Reserver en dag i uge 40 til arrangementet:
Bestyrelsen bakkede op bag forslaget, som Mark arbejder videre med i samarbejde med Lis Brok-Jørgensen fra Efterskoleforeningen.

UU centre opfordres dog allerede nu til at forhåndsreservere en eftermiddag i uge 40 til dialogarrangementet.
Desuden blev der orienteret om dialog med Sofus Bang, sekretariatsleder i efterskoleforeningen. Der er enighed om at vi løser udfordringer i dialog uden at ”hænge” hinanden ud på hjemmesiderne fortalte Mark
Jensen.

Den 31.5.2010 Kl. 14.30 – 16: Teammøde
mellem Jan Gaardboe Jensen UVdata og bestyrelsen.

Dagsorden for dialogen:
1) Jan giver oplæg om perspektiver og muligheder for UU centrenes fælles datagrundlag.
2) Aktuel udfordring vedr. Excel-licenser
3) Tilbagemelding og den nye nationale database
4) EGU modulet og det nye planlagte nationale EGU modul
5) Revision af UU centrenes brugergruppe og det løbende samarbejde mellem UUUC og
 UVdata
6) Kompetence/ ejerfordeling mellem UVdata og UUUC vedr. UU centrenes fælles datagrundlag
7) De 7 UU centres aftale i Hovedstadsregionen og afledte konsekvenser for den nationale UU centeraftale.

Ad1) Jan demonstrerede tanker og visioner omkring UU centrenes fælles datagrundlag (parallelt til Jobcentrenes fælles datagrundlag). PP oplæg udsendes til bestyrelsen.

Jan henviste til Jobcentrenes www.jobindsats.dk og kunne forestille sig noget lignende for UU centrenes præsentation fra den fælles database.

Eksempler på fremtidige datatræk: hvad sker der med afgangseleverne 5 år efter? En database giver mulighed for at finde nye sammenhænge. Mulighed for at udarbejde prognoser. Oplægget er en perspektivering af muligheder for det eksisterende driftssystem.

Dialog: Kvalitetssikring (ekstern partner, brugergruppen eller UUUC). Der var enighed om at data i UVvej er UUcentrenes.

Uvm. kan lave et myndighedskrav om at data skal udleveres.Formodning om at uvm vil undgå en
gentagelse af ”Uddannelsesnøgle 2” situationen. For at uvm’s system skal kunne køre den 1.1.11 er det nødvendigt, at der er solide leverancer af data, her er det svært at komme udenom UU centrenes fælles datagrundlag.

Hvad koster det? Hvad kræver det? Kan der komme indtægter for leverede eller rekvirerede statistikker til eksterne?  Rollefordeling mellem UVdata og UUUC? Hvad kan leveres? Intet med CPR!

Positiv modtagelse med ønsket om flere informationer, noget mere konkret jf. ovenstående.

Ad2) Jan orienterede om, at der fremover skal betales for excel-licens på UVdatas system, der fremadrettet ikke er dækket af officepakken på kommunernes/ UU centrenes PC’er. Der udgår en skrivelse fra UVdata. Prisen er ca. 180 kr. pr. licens pr. bruger pr. år, så det drejer sig om ca. 250.000 kr. samlet!

Ad3) Tilbagemelding.dk er nødvendig for det nye system som uvm arbejder på. Lederforsamlingen bør overveje at rette henvendelse til KL, da det er planlagt at DUT for denne opgave bortfalder pr. 1.1.11. (Finn
og Mark laver en henvendelse til Jan B. fra KL)

Ad4) Både UU Lederforsamlingen og UVdata har spurgt i uvm. uden at få noget konkret svar, så denne sag må betragtes om uafklaret på nuværende tidspunkt.

Ad5) Vi skal være mere skarpe på repræsentativiteten, på opgaven og kompetencen. Behov for løbende
udviklingsudvalg/grupper fx Uddannelsesplanen. Anne F. inviteres til et kommende bestyrelsesmøde mhp. drøftelse af de nævnte problemstillinger.

Ad6) se under pkt. 1

Ad7) Aftalen gennemses af John og Mark mhp eventuelle reaktioner i forhold til tidligere “National aftale”.

Også drøftet:
Ungepakken og uddannelsesparathed (udfordringer som Jan ser det):
Alle uddannelsesplaner fra Optagelse.dk skal kunne indlæses og gemmes
Nye underplaceringer – uddannelsesforberedende aktiviteter.
Betydning: flere registreringer i UVvej. Tjek af unge ”ikke uddannelsesparate” der er i gang med uddannelsesplaner, der skal forberede dem til uddannelse (AU-PAIR!?). Registrering af indsatser, der skal gøre de unge uddannelsesparate.

Ønske: Vejlederne skal dagligt have information om, hvem der ikke følger uddannelsesplanen og registrering af
afvigelser!

Afrapportering til UVM (fra foranalyse af IT/data til Uvm.) – bliver et kommende måltal.

Øvrige nyheder:
UU Leder Lars Jørgensen stopper. UU leder Lars Jørgensen, Lolland Falster, har fået job som rektor på Maribo Gymnasium pr. 1.9.2010 og fratræder således som UU leder efter sommerferien.

Lars Jørgensen th. i forbindelse med UURS’ kongres i Køge den 4.5.2010 som Lars var medarrangør af. Der deltog 170 vejledere i kongressen.

Lovforslag vedtaget i Folketinget
03.06.2010. Folketinget har den 3. juni 2010 vedtaget to lovforslag, der skal få flere unge til at tage en uddannelse.

Der var travlhed ved stemmeknapperne i Folketinget den 3. juni 2010, hvor tre lovforslag på Undervisningsministeriets område blev vedtaget. Et af lovforslagene indeholder en lang række initiativer til styrkelse af vejledningsindsatsen og fastholdelsen af elever og studerende. Alle 15-17- årige skal være i gang med en uddannelse, beskæftigelse eller andre forberedende og udviklende aktiviteter. Derfor skal der fremover
også arbejdes med uddannelsesplaner for alle elever ved afslutningen af 9. og 10. klasse på frie grundskoler og efterskoler.

Samtidig skal den unges uddannelsesparathed vurderes, når den unge søger optagelse på en ungdomsuddannelse. Formålet er at opnå en vurdering af, om den unge har de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer for at kunne gennemføre en uddannelse.
Læs mere om lovforslaget.

10. klasse skal lette overgangen til  ungdomsuddannelse. Et andet lovforslag giver mulighed for, at der kan
tilbydes 10.-klasse-undervisning på institutioner, der udbyder erhvervsuddannelser. Målet med dette
er at lette overgangen til en ungdomsuddannelse.
Læs mere om lovforslaget.

Red. UUUC/ UU Lederforsamlingen DK